کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )

استانداردها
استاندارد عبارتست از: سندی مدون شده که از طریق اجماع و تصویب ارکان مقرر شده که قواعد، راهنمایی ها و یا مشخصه هایی را برای فعالیت ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مستمر ارائه می کند و هدف از آن دستیبابی به نظمی بهینه در مقوله ای معین است.
در تدوین سند استاندارد صاحبان صنایع، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، سهامداران و تولیدکنندگان دخالت دارند، استاندارد ضرورت جامعه است.
استاندارد متداول در جهان برای زعفران استاندارد 3633 ISO می باشد. در ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز و اداره نظارت بر دارو و غذا، مسئولیت تدوین استانداردهای مربوطه و نیز کنترل کیفیت زعفران را به عهده دارند.


استانداردهای مرتبط با زعفران :

استاندارد ملی ایران 1-259 :
زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری)
استاندارد ملی ايران 2-259 : زعفران -روشهای آزمون
   میزان خامه همراه با کلاله
   میزان رطوبت
   میزان خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید
   عصاره محلول در آب سرد
  مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط
   استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی
   اندازه گیری میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران)
   سافرانال (عامل عطر زعفران)
   کروسین (عامل رنگ دهی)

استاندارد ملی ايران 1197 : روش تعيين خاكستر كل در ادويه و چاشنی
استاندارد ملی ايران 1253 : اندازه گيری خاكستر نامحلول در اسيد برای ادويه وچاشنی
استاندارد ملی ايران 12158 : عصاره محلول در آب سرد
استاندارد ملی ايران 5689 : میکروبیولوژی زعفران – ویژگی ها
استاندارد ملی ايران3659 : روش نمونه برداری زعفران
استاندارد بین المللی زعفران:
ISO 3632-1:2011 : Saffron (Crocus sativus L.) -- Part 1: Specification
ISO 3632-2:2010: Saffron (Crocus sativus L.) -- Part 2: Test methods

گواهینامه ها

 

 استاندارد ملی ایران

پروانه بهداشتی سازمان غذا و دارو

 پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی

واحد نمونه کیفیت سازمان غذا و دارو

 استاندارد بین المللی HACCP

 ISO 22000 ;2005

 ISO 9001 ;2008

 گواهینامه بین المللی حلال
HALAL FOODS

غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی COOPEX